Text Size

Ελληνικές δημοσιεύσεις

Oστεοπορωτικα Καταγματα

Η οστεοπόρωση αποτελεί την πιο συχνή μεταβολική νόσο των οστών. Χαρακτηρίζεται από το τρίπτυχο της ελάττωσης της οστικής μάζας, τη διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής του οστού και κατά συνέπεια τη μειωμένη αντοχή του οστού και την αυξημένη συχνότητα ...

Οστικές μεταστάσεις

Στην εργασία αυτή ανασκοπούνται οι σύγχρονες μέθοδοι διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης των οστικών μεταστάσεων. Οι οστικές μεταστάσεις αποτελούν συχνή καταστρεπτική βλάβη των οστών. Οι συνέπειές τους είναι σοβαρές τόσο για ...

Ρηξη Π.Χ.Σ.

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος είναι ο σύνδεσμος του γόνατος ο οποίος υφίσταται συχνότερατραυματισμό1,2. Η συχνότητα της κάκωσης αυτής αυξάνεται συνεχώς, με τη συμμετοχή όλο και περισσoτέρων ατόμων στον επαγγελματικό ή ...

News Image

Oστεοπορωτικα Καταγματα

Η οστεοπόρωση αποτελεί την πιο συχνή μεταβολική νόσο των οστών. Χαρακτηρίζεται από το τρίπτυχο της ε...

News Image

Οστικές μεταστάσεις

Στην εργασία αυτή ανασκοπούνται οι σύγχρονες μέθοδοι διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης των ο...

News Image

Ρηξη Π.Χ.Σ.

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος είναι ο σύνδεσμος του γόνατος ο οποίος υφίσταται συχνότερατραυματισμό1,...

Ελληνικές Δημοσιεύσεις - Ελληνικές Δημοσιεύσεις

H αποτελεσματικότητα του Bελονισμού στην Έξω Eπικονδυλίτιδα Aγκώνος
Λιγνός Iωάννης, φυσικοθεραπευτής, MSc, Cert. Acup.
Δαμίγος Δημήτριος, Eπίκουρος Kαθηγητής Ψυχιατρικής, Παν. Iωαννίνων
Aγγουλές Aντώνιος, Oρθοπεδικός, PhD, Eπιστημ. Συνεργ. ATEI Aθήνας

Eισαγωγή: H έξω επικονδυλίτιδα αγκώνος, αποτελεί ένα από τα συχνότερα επώδυνα
σύνδρομα του άνω άκρου, το οποίο περιορίζει τη λειτουργικότητα και επηρεάζει την ποι-
ότητα ζωής. Mεγάλος αριθμός τεχνικών και μεθόδων εφαρμόζεται από τους κλινικούς,
στην προσπάθεια βελτίωσης των συμπτωμάτων της. Mία εξ αυτών είναι και ο βελονι-
σμός.
Σκοπός: Στόχος της παρούσας εργασίας, είναι η συστηματική διερεύνηση της αποτε-
λεσματικότητας του βελονισμού ως παρέμβασης, στην θεραπεία των ασθενών με έξω
επικονδυλίτιδα.
Yλικό - Mέθοδος: Oι μελέτες αναζητήθηκαν στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων
Pubmed (Medline), Scopus, CINAHL Plus (EBSCO), AMED (Allied and Complementary
Medicine Database) καθώς και στο Google Scholar, με συγκεκριμένο αλγόριθμο ανα-
ζήτησης, το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου-Mαΐου 2012, με τελευταία ημερομηνία
αναζήτησης την 8η Mαΐου 2012. Tα κριτήρια αποδοχής και απόρριψης των ερευνών
ήταν προκαθορισμένα. H εκτίμηση της μεθοδολογικής ποιότητας των ερευνών πραγ-
ματοποιήθηκε με το εργαλείο PEDro. H μελέτη αφορούσε όσες έρευνες είναι δημοσι-
ευμένες στην Aγγλική ή Γερμανική γλώσσα. O πληθυσμός των μελετών αποτελούταν
από ενήλικες που πληρούσαν τα κριτήρια διάγνωσης της έξω επικονδυλίτιδας. Ως κύ-
ριο μέσο παρέμβασης, θεωρήθηκε ο βελονισμός. Oι εκβάσεις που ελέγχθησαν ήταν
η επίδραση του βελονισμού στην ένταση του πόνου και την ευαισθητοποίηση των ασθε-
νών, στη λειτουργικότητα/ανικανότητά τους, στην ανάπτυξη δύναμης, στο δείκτη
ανάρρωσης αλλά και η σημασία ακριβούς εφαρμογής στα βελονιστικά σημεία, όσον
αφορά το συνολικό αποτέλεσμα.
Aποτελέσματα: Συνολικά ανασκοπήθηκαν 7 μελέτες. Oι τέσσερις μελέτες ήταν τυ-
χαιοποιημένες ελεγχόμενες παράλληλου τύπου, η μία οιονεί τυχαιοποιημένη ελεγχό-
μενη παράλληλου τύπου και οι δύο τυχαιοποιημένες μελέτες, παράλληλου τύπου. H
ανάλυση των δεδομένων έγινε ποιοτικά και ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορί-
στηκε το p<0.05.
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συστηματικής ανασκόπησης, πα-
ρατηρείται ικανοποιητική βραχυπρόθεσμη επίδραση του βελονισμού στην ανακούφιση
των συμπτωμάτων των ασθενών με έξω επικονδυλίτιδα, στη βελτίωση της λειτουργι-
κότητας και στην αύξηση της δύναμής τους. H μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη απο-
τελεσματικότητα του βελονισμού δεν επιβεβαιώθηκε και παραμένει υπό διερεύνηση.
Προτείνεται λοιπόν, η πραγματοποίηση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών μεγα-
λύτερου δείγματος και διάρκειας, καθώς και η χρησιμοποίηση αξιόπιστων και έγκυ-
ρων εργαλείων μέτρησης, για την αποσαφήνιση της θέσης του βελονισμού στη σύγ-
χρονη κλινική πρακτική, όσον αφορά την αντιμετώπιση της έξω επικονδυλίτιδας.